โครงการส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. พรีเมี่ยม

pt1
  นางกนกวรรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ผู้แทนเลขาธิการ กศน. ร่วมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และสินค้า กศน. ของประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อและมีคุณภาพบางส่วนนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ เช่น กล้วยหอมทองและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมทอง กศน.อำเภอหนองเสือ เมี่ยงคำกลีบบัว กศน.ตำบลคลองสี่ กาละแมรวงข้าว ตำบลคูบางหลวง ผลิตภัณฑ์ย้อมสีธรรมชาติจากใบสะเดาและใบหูกวาง กศน.อำเภอลำลูกกา ณ สวนกล้วยหอมทอง จังหวัดปทุมธานี
pt2
  ทั้งนี้สำนักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต ในส่วนของการพัฒนาทักษะอาชีพที่สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ฝึกทักษะด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม หรืออาจจะเป็นรายได้หลักของครอบครัวในอนาคต จึงได้มีการจัดการศึกษาอาชีพให้ประชาชนในชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยในแต่ละชุมชนได้ผลิตสินค้าของชุมชนออกมาและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนนั้น ๆ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างตลาดสำหรับการจำหน่ายสินค้าของผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว ขาดความเชื่อมโยงในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์/สินค้า จากชุมชนอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้มากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
pt3
 
pt4
 
pt8
pt10
 
pt15
pt18
pt19ot12
ot11
ot12
ot13
ot16
ot17.1
 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563