ศว.ลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์สู่สุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุครั้งที่ 2

ศว.ลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์สู่สุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันธรรมมาภิวัฒน์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์สู่สุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีนายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้สูงอายุจากพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองเน้น ประกอบด้วย 
1. ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า โดย อบต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
2. ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองมาย โดบ อบต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
3. ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
4. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุชุมชนศรีหมดเกล้า อ.เมือง จ.ลำปาง
5. ผู้สูงอายุบ้านทราย ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

รวมทั้งสิ้น 75 คน ได้ทำกิจกรรมฐานต่างๆเพื่อสุขภาวะคือ ฐานกาย ฐานสังคม ฐานอารมณ์ ฐานใจ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุสนุกสนานได้ความรู้และได้สังคม ตลอดจนก่อให้เกิดสุขภาาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุ

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561