ศว.ลำปาง จัดอบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จ.ลำพูน

Print

 

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้แก่นักศึกษา กศน. จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่ทำให้นักศึกษา กศน. สามารถนำไปปรับใช้ และพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนนำไปสู่การส่งผลงานเข้าประกวดในระดับสูง จัดขึ้น ณ โรงแรมอกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน