ศว.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิทย์ฯเคลื่อนที่ ให้ ร.ร.ศรีวรลักษณ์

Print
 
 
 
 
 
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ให้กับโรงเรียนศรีวรลักษณ์ อ.สลกบาตร
จ.กำแพงเพชร   ระดับชั้น ป.1-6 โดยจัดนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาตร์
ได้แก่ 
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย,กล้องจุลทรรศน์,ชั่ง-ตวง-วัด,คณิตคิดสนุก
basket tower,วงจรไฟฟ้า,สารเคมีในชีวิตประจำวัน และการแสดงทางวิทยาศาสตร์