โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ณ ศว. รังสิต

ศว.รังสิต จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๓ ศาสนา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ความหลากหลายทางศาสนา ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561