Day Camp GEP @ RSCE

Print

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) ให้กับนักเรียน ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้การทดลองเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์