RSCE Workshop ปฏิบัติการเรื่องกล้วยๆ รุ่น 6

ศว.รังสิต จัดกิจกรรม Rsce Workshop อบรมการผลิตต้นพันธุ์กล้วย ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ ศว.รังสิต นำทีมโดย ดร.เสาวณีย์ บัวโทน ครูชำนาญการ ศว.รังสิต คุณพงษ์ศุข เครือแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง พร้อมวิธีการดูแลรักษาต้นกล้วยหลังการเพาะปลูก ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงการฟอกฆ่าเชื้อ การย้ายกล้วยปลูกในสภาพปลอดเชื้อ และการย้ายปลูกต้นกล้าลงปลูกจนเกิดความเข้าใจ และนำไปขยายต่อยอดเพื่อให้เกิดความสำเร็จต่อไป

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561