STEM แล่นให้ไกลไปให้ถึง ณ ศว.รังสิต

Print

นายสุชีพ สุนทรศร ผู้อำนวยการ ศว.รังสิต เป็นประธานปิดการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “แล่นให้ไกลไปให้ถึง” เสริมสร้างรอยยิ้มพร้อมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้กับครู กศน.จ.นครนายก และ ศว.รังสิต