กิจกรรมโครงการ "ทักษะชีวิตหนู" ณ ศว.รังสิต

Print

ศว.รังสิต จัดกิจกรรมโครงการ “ทักษะชีวิตของหนู” ให้กับน้องๆ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต ในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ D.I.Y มากมายเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กๆ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ช่วยส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะทาง ให้เด็กรู้จักคุณค่าในตนเอง เตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นแบบสมวัย