STEM ตามล่ามหาสมบัติ ณ ศว.รังสิต

ศว.รังสิต จัดการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ให้กับครู กศน.จังหวัดปทุมธานี ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ“ตามล่ามหาสมบัติ” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 ณ ศว.รังสิต โดยมี ดร.กษมา โรจนนิล ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ให้คุณครูได้ฝึกคิดและลงมือสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561