ค่ายอบรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ฯ ณ ศว.รังสิต

Print

สพฐ. จัดกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาสาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต