RSCE Workshop อบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย รุ่น 7

นางสาวมนทา เกรียงทวีทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมการผลิตต้นพันธุ์กล้วยด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่น 7 ณ ศว.รังสิต ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 โดยมี ดร.เสาวณีย์ บัวโทน ครูชำนาญการ ศว.รังสิต นายพงษ์ศุข เครือแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ให้ความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง พร้อมวิธีการดูแลรักษาต้นกล้วยหลังการเพาะปลูก ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงการฟอกฆ่าเชื้อ การย้ายกล้วยปลูกในสภาพปลอดเชื้อ และการย้ายปลูกต้นกล้าลงปลูกจนเกิดความเข้าใจ สามารถนำไปขยายต่อยอดเพื่อให้เกิดความสำเร็จต่อไป

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561