ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบติดตาม รายงานผลโครงการ/กิจกรรม กศน.

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายมนพ  ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยนางนฤมล ดำน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและนางสาวจรีลักษณ์  สัตตบริพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบติดตามและรายงานผโครงการ/กิจกรรม กศน.ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติของระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ/ กิจกรรม กศน.ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคำสั่ง สป.2273/61 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (ส่วนกลาง-สถาบันกศน.ภาค-สำนักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษาที่ขึ้นตรง) วิทยากรโดย นายอรัญ  คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ พร้อมทั้งได้มีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเสนอแนะ ตอบข้อซักถามเพื่อความเข้าใจ

news288

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561