สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำ ครู ข. ครู ค. หลักสูตรดิจิทัล

วันที่ 15 มกราคม 2562  นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำ ครู ข. ครู ค. หลักสูตรดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy

การค้าออนไลน์ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดต่อประชาชนในพื้นที่ให้สามารถขยายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนต่อไป ตลอดจนสามารถถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้สู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสถิติจังหวัด โทรศัพท์จังหวัด และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครู ข. ดิจิทัล (ข้าราชการครู 13 อำเภอ) และ ครู ค. ดิจิทัล (ครู กศน.ตำบล) รวมทั้งสิ้น 90 คน

news300

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561