เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และนางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 1/2562) โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของทางรัฐบาล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยในที่ประชุมมีการรายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาขยายผลให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

news399

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561