ร่วมโครงการปลูกฝังรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองฯ

Print

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนักศึกษา จำนวน 200 คน  เข้าร่วมโครงการปลูกฝังรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ซึ่งกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยายโดยปลัดจังหวัดนราธิวาส หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรยายโดยท่านดิลก ศิริวัลลภ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย บรรยายโดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านฮูแตทูวอ หมู่ที่ 4 และศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังมีการร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เก็บขยะพัฒนาภูมิทัศน์ชายหาดบ้านทอน

news466