ร่วมดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.)

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอักษรลักษณ์  เด่นสันติกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเจาะไอร้อง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

news522

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561