การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายคำนึง กลสรร ครูชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เข้ารับการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมีนางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ประธานกรรมการ นายปกรณ์  ภูมิเขต  และนางสาวกฤษณา โสภี  เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วpage298

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561