ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบรรยายด้านดาราศาสตร์

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบรรยายด้านดาราศาสตร์  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบมายให้นายแสง  โตศรีสวัสดิ์เกษม ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้การบรรยายด้านดาราศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว   page324        

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561