ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562

Print

 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางยุวดี  แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด กศน. ได้รับทราบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน กรอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลอาคารรัชมังคลาภิเษกกระทรวงศึกษาธิการpage325