ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับท่านรองเลขาธิการ กศน. ตรวจราชการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต้อนรับนางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม และนางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. และคณะ เพื่อรับการตรวจราชการและมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2561 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ศว.สระแก้ว  ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศว.สระแก้วpage21

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561