กศน.ตำบลบางระจัน จัดโครงการสร้างความรู้ 4 ศูนย์สู่ กศน.ตำบล 4 Gกศน.ตำบลบางระจัน จัดโครงการสร้างความรู้ 4 ศูนย์สู่ กศน.ตำบล 4 G

Print

นางปิยะลักษณ์  เปฏะพันธ์ุ  ครู กศน.ตำบลบางระจัน  จัดโครงการสร้างความรู้ 4 ศูนย์สู่ กศน.ตำบล 4 G วันที่  14 สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ณ  กศน.ตำบลบางระจัน  ซึ่ง 4 ศูนย์ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย  ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  และศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาและประชาชนนำความรู้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน