กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

วันที่  17  มกราคม 2562  กศน.อำเภอท่าช้าง  นำโดยนายภาณุ  วงษ์ถาวรเรือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรหมบุรี รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน (STEM Education)

โดยได้รับความอนุเคราะหืวิทยากรให้ความรู้จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น

4 ฐานการเรียนรู้ คือ 1.โลกใต้เลนส์ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  2 การบริหารจัดการขยะและวัสดุศาสตร์ 3. การใช้ชีวิตกับ

Social Media 4.0 และ 4 .พลังงานเพื่อชีวิต เรื่องการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ากับหลอดไฟชนิดต่างๆ

nong0.0003

nong0.0002

nong0.0004

nong0.0005

nong0.0006

nong0.0007

nong0.0008

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561