กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Print

กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม    

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอท่าช้าง นำโดยครู กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการทำความดีด้วยหัวใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
โดยนายอำเภอท่าช้าง มอบหมายให้ นายวันชัย   อุทาวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอท่าช้าง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายชานนท์ วงษ์พจนี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม D.I.Y ลดขยะ ลดโลกร้อน โดยการประดิษฐ์กระเป๋าจากขวดพลาสติก มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

0030 0031 0033
0032 0034 0035
0036 0037 0038