กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี ดำเนินโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562

Print

กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี ดำเนินโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 ณ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรีและศึกษาดูงาน ณ บ้านสวนขวัญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเกษตรกร ประชาชนในพืน้ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี ทั้ง 8 ตำบล ๆละ 2 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน1