นิเทศติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Print

 


นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี นางบุญปลูก สัจจะเวทะ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางปลาม้า และคณะนิเทศ ร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ กศน. อำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี