กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

Print

     นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และ นางประกายแก้ว อินเจริญ พนักงานธุรการ ส4 เข้าร่วมอบรมโครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมที่4) ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี

1 2
3 4