กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

     นายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และให้โอวาสแก่ผู้รับการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้และมีแผนฯที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ศักยภาพ นโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษา แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนา กศน.และสถานศึกษานำแผนฯใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ ศน.นฤมล อันตะริกานนท์ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาทและ ศน.สุมนณ์ บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

5 1
2 3

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561