กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.ธัญบุรี ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๑๒ ไร่

Print

นายรังสรรค์  บุญมาแคน ครู กศน.ตำบลไม้ดัด วิทยากรกลุ่มครัวเรือนจิตอาสาตำบลไม้ดัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอธัญบุรี ซึ่งมาศึกษาเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๑๒ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒