กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

Print

     นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวโสภิดา พลภักดี นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปี 2562 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง 

1
2
3