นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี (ประธานเปิด) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลแบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี  (ประธานเปิด)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลแบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 

มีผู้ร่วมโครงการได้แก่

ผู้บริหาร กศน.อำเภอ  ครู กศน.ตำบล  รวม  73  คน

วัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนและสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลแบบบูรณาการ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร ได้แก่

นายชูชีพ  เปล่งอารมณ์  อดีตผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

และ

นางบุญปลูก  สัจจะเทวะ  อดีตผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปลาม้า

ณ ห้องประชุม วังยางรีสอร์ท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายจิรเมธ  คฤหบดี  รายงาน

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561