กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ on-line และ on-hand

Print

                  

  วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของ นางชัญญา  โคกฤทธิ์ ครู กศน.ตำบลเชิงกลัด โดยครู ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใช้รูปแบบ on- line และ on-hand ในรายวิชาการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ระดับ ม.ต้น และวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย โดยสอดแทรกการดูแลตนเองจากไวรัสโควิด19  มีใบความรู้ และใบงาน หนังสือเรียน สมุดบันทึก การเรียนรู้ เพื่อนักศึกษามีสื่อประกอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง