ศกภ.(วิทยาลัยในวัง) เปิดรับสมัคร นศ. กลุ่มสนใจ ๓๐ ชม.

Print

เปิดรับสมัคร กลุ่มสนใจ ๓๐ ชม. ทั้งหมด ๓ รอบ ดังนี้ 
รอบที่ ๑ จำนวน ๔ วิชา ( วันจันทร์ - วันศุกร์ )
๑. วิชาขนมไทย
๒. วิชาประคบทอง
๓. วิชาการทำผ้าบาติก
๔. วิชางานใบตอง ๒
รอบที่ ๒ จำนวน ๔ วิชา ( วันจันทร์ - วันศุกร์ )
๑. วิชาอาหารว่าง
๒. วิชาเครื่องหอม
๓. วิชามาลัยดอกไม้สด
๔. วิชาบายศรีใบตอง
รอบที่ ๓ จำนวน ๒ วิชา เรียนทุกวันเสาร์ ๕ ครั้ง
๑. วิชาลงยาสี
๒. วิชาวาดภาพสีนํ้า
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑