ศว.รังสิต จัดกิจกรรมประกวด Science Show ประจำปี 2561

Print

ศว.รังสิต เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2561 ณ ศว.รังสิต สามารถสมัครด้วยตนเองได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 (โดยถือวันประทับตราปรษณีย์เป็นสำคัญ) เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ พัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการแสดงออกอย่างเหมาะสมของเด็กและเยาวชนไทย ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ ศว.รังสิต www.rscience.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-25775456 , 57 และ 59 ต่อ 212 , 305