รับสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (AOCC) รุ่นที่ 14 และ 15

          กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 14 และรุ่นที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล

          คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือเทียบเท่าและมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษทั้งข้อเขียนสัมภาษณ์ผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันการต่างประเทศฯ กำหนด และต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ จำนวน 285,000 บาท โดยต้องได้รับการพิจารณาจ้างรายชื่อและอนุมัติให้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 สามารถใช้ผลสอบ AOCC Test แนบประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 14 และรุ่นที่ 15 ได้
  2. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ที่ไม่มีผลการทดสอบ AOCC Test จะต้องเข้ารับการทดสอบ โดยไม่มี่ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ดังนี้

                   - สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ AOCC Test   วันที่ 7 กันยายน 2561

                   - ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียน              วันที่ 12 กันยายน 2561

                   - สอบการสื่อสารทางวาจาภาษาอังกฤษ     วันที่ 13-14 กันยายน 2561

                   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าอบรมฯ    วันที่ 17 กันยายน 2561

          สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ หากหน่วยงานมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ ในหลักสูตร AOCC ขอให้จ้างรายชื่อมายังกลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ภายในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งชื่อไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการดำเนินการจัดสรรที่นั่งสำหรับการทดสอบในภาพรวมของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยสามารดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.mfa.go.th/dvifa

Attachments:
Download this file (AOCC.pdf)AOCC.pdf4165 kB21-08-2018 15:09

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561