สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรีจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่ไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาแะการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 2692/2558 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 เรื่องแก้ไขเปลี่ยนคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561