สถาบัน กศน. ภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

Print

ด้วยสถาบัน กศน. ภาคใต้ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 2514/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  11  กันยายน  พ.ศ.  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่  492/2551 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป