เปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ AOCC รุ่นที่ 15

          กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2562 จำนวน 18 คน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล

          คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือเทียบเท่าและมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษทั้งข้อเขียนสัมภาษณ์ผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันการต่างประเทศฯ กำหนด และต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ จำนวน 285,000 บาท โดยต้องได้รับการพิจารณาแจ้งรายชื่อและอนุมัติให้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศสถาบันการต่างประเทศฯ สามารถใช้แนบประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 15 ได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการทดสอบเพิ่มเติม
  2. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ที่ไม่มีผลการทดสอบ AOCC Test จะต้องเข้ารับการทดสอบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ดังนี้

                   - ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบ     วันที่ 21 มกราคม 2562

                   - สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ AOCC Test             วันที่ 22 มกราคม 2562  (2 ชั่วโมง)

                   - ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียน                        วันที่ 25 มกราคม 2562

                   - สอบการสื่อสารทางวาจาภาษาอังกฤษ               วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562

                   - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เข้าอบรมฯ         วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

          สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ หากหน่วยงานมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ ในหลักสูตร AOCC ขอให้แจ้งรายชื่อมายังกลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 14 มกราคม 2562 เพื่อส่งชื่อไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการดำเนินการจัดสรรที่นั่งสำหรับการทดสอบในภาพรวมของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยสามารดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.mfa.go.th/dvifa

Attachments:
Download this file (AOCC 2562.pdf)AOCC 2562.pdf4964 kB11-01-2019 15:14

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561