รับสมัครทรัฐบาลอินเดีย ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan

          กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลอินเดียได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 38 ประเภทสาขา ในปี พ.ศ. 2562 - 2563 ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ครั้งละ 1 หลักสูตร และต้นสังกัดสามารถเสนอผู้สมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรๆ ละไม่เกิน 2 คน ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีอายุระหว่าง 25 - 45 ปี
  2. ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อน
  3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 โดยผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ

          สำนักงาน กศน. จึงขอประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และวิธีการสมัครที่ www.tica.thaigov.net  หัวข้อ ทุนรัฐบาลอินเดีย ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัด พร้อมนำส่งใบสมัครออนไลน์แบบพิมพ์ทุน 1 และใบตรวจโรค (Medical Repost) ที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลที่รัฐบาลอินเดียกำหนด รวมทั้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 2 ชุด ส่งมายัง กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. เพื่อทำหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการต่อไป ก่อนเริ่มหลักสูตร 3 เดือน


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561