ีรายงานผลการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561

Print

coverr

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษา

                        ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยสรุปผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในในด้านการให้ความเชื่อมั่น การให้คำปรึกษา และการพัฒนาบุคลากรตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานได้สรุปข้อบกพร่อง สาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการบริหาร และการตรวจสอบรายงานการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานในสังกัดทั้งของหน่วยงานผู้เบิกและหน่วยงานย่อย ตลอดจนการเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

Attachments:
Download this file (annualreport61.pdf)annualreport61.pdf1323 kB02-01-2019 09:01