ตรวจสอบความถูกต้องขอมูลค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรื่อง  ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        ตามที่่กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

โดยแยกเป็นการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีการเงินและด้านบัญชีบริหาร นั้น

        สำนักงาน  กศน.  ขอแจ้งว่า  การจัดทำต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ  

ซึ่งมีการกำหนดเกณฑืการประเมินผลทั้ง 5 ขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นขั้นตอนที่ 1 

ที่กำหนดให้ส่วนราชการทุกหน่วยดำเนินการ  ดังนั้น  ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่เป้นหน่วยผู้เบิกทุกแห่งดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ตามศูนย์ต้นทุนของตนเอง  และแจ้งผลการตรวจสอบโดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตามส่งที่ส่งมาด้วย  ส่งมายังกลุ่มการคลัง  สำนักงาน กศน.

ภายในวันที่ 14 มกราคม  2562  ทางโทรสาร  022802928

Attachments:
Download this file (20190102_131509.pdf)20190102_131509.pdf1773 kB02-01-2019 13:42
Download this file (rreport.xls)rreport.xls388 kB02-01-2019 13:42

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561