การประชุมนานาชาติ International Conference on Sustainability Education (ICSE )

                       

                        ด้วยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ ฯ แจ้งว่า Mobius Foundation และ The Climate Reality Project India จะจัดการประชุมนานาชาติ International Conference on Sustainability Education (ICSE) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แบ่งปันข้อคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education tor Sustainable Development : ESD) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (Climate Change Education : ESD) และสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education: EE) ในหลักสูตรการสอน รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของการศึกษาในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไปสู่การดำเนินการในเชิงบวก อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

                       ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้างต้น ไปยังผู้สนใจ โดยชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ตามอัตราที่กำหนด ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอในระหว่างการประชุมฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.icse2019.org/


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561