สมัครรับรางวัล UNESCO - Japan Prize 2019

Print

 

                  องค์การยูเนสโก ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมัครรับรางวัล UNESCO – Japan Prize ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2562 (UNESCO – Japan Prize on Education for Sustainable Development 2019) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น มีจำนวน 3 รางวัลๆ ละ 50,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับผู้ที่ดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินใน 3 ประเด็นหลัก คือ

                   1) ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง (Transformation) : เป็นโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคคล และสังคมอย่างยั่งยืน

                   2) การบูรณาการ (Integration) : เป็นโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาที่สามารถพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

                   3) นวัตกรรม (Innovation) : เป็นโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                   ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี มีหลักฐานที่แสดงถึงผลลัพธ์ และผลกระทบอย่างกว้างขวางเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ลงทุน เป็นโครงการที่สามารถนำกลับมาดำเนินการซ้ำ รวมทั้งปรับลดและขยายโครงการได้ เป็นต้น รายละเอียดในเอกสารดังแนบ

                   สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศดังกล่าว พร้อมทั้งพิจารณาเสนอชื่อบุคคล/ หน่วยงาน/ องค์กร เข้าสมัครรับรางวัลดังกล่าว โดยกรอกแบบฟอร์ม (ดังแนบ) เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส มายังกลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำการพิจารณาคัดเลือกก่อนเสนอชื่อไปยังสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก และคณะกรรมการตัดสินรางวัล UNESCO – Japan Prize เพื่อพิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://en.unesco.org/prize-esd/selection-process