เปิดหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน IIEP ของยูเนสโก ระหว่างปี 2562 - 2563

          สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก สาธารณรัฐรัฐฝรั่งเศส (UNESCO International Institute for Education Planning: UNESCO-IIEP) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบัน IIEP ระหว่างปี 2562 - 2563 รวม 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรเฉพาะด้าน (Specialized Courses Programme: SCP) ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 รวม 6 หลักสูตร (หลักสูตรละ 2 สัปดาห์) ณ สถาบัน IIEP โดยหลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาหลักเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการครู และวิธีเชิงปริมาณเพื่อการติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
  2. หลักสูตรการวางแผนภาคการศึกษา (Education Sector Planning: ESP) ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - มีนาคม 2563 แบ่งเป็น การอบรมออนไลน์ 12 สัปดาห์ (กันยายน - ธันวาคม 2562) และการอบรม ณ สถาบัน IIEP 13 สัปดาห์ (มกราคม - มีนาคม 2563) โดยจะมีการปูพื้นฐานการวางแผนด้านการศึกษาซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลา เช่น การวิเคราะห์ภาคการศึกษา การเตรียมแผนและการดำเนินการและการติดตามแผนของภาคการศึกษา
  3. หลักสูตรฝึกอบรมขั้นสูงด้านการวางแผนและบริหารทางการศึกษา (Advanced Training Programme in Education Planning and Management: ATP) ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 แบ่งเป็น การอบรมออนไลน์ 3 เดือน (กันยายน - ธันวาคม 2562) และการอบรม ณ สถาบัน IIEP 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2563)

          ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวางแผน สถิติ งบประมาณ และทรัพยากรมนุษย์เพื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้สมัคร และกรอบแบบฟอร์มการสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ www.iiep.unesco.org  ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. เพื่อแจ้งให้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบเป็นข้อมูลในโอกาสแรกด้วย จะขอบคุณยิ่ง


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561