ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร

 ด้วยบริษัท อารยะ คอนซัลติ้ง จำกัด มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร ดังนี้

1. "พรบ.พัสดุ และกฏระเบียบล่าสุดด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ: สำหรับกรรมการและผู้บริหาร"

2. "พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่: สำหรับผู้อนุมัติ อนุญาตและผู้บริหาร"

3. "เจาะลึก พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่: กรณีศึกษาและการปฏิบัติ"

4."การจัดทำ TOR สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ"

5. "แนวปฏิบัติในการจัดทำราคากลาง การทำสัญญาและบริหารสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"

จึงแจ้งมาเพือทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (CCF29082562_0001.pdf)CCF29082562_0001.pdf11453 kB29-08-2019 09:52

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561