-ด่วน- รับสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง

          กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 16 (ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 1 มีนาคม 2563 และรุ่นที่ 17 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563) รุ่นละ 18 คน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล

          คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือเทียบเท่าและมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษทั้งข้อเขียนสัมภาษณ์ผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันการต่างประเทศฯ กำหนด และต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่สถาบันการต่างประเทศฯ และค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ จำนวน 335,000 บาท โดยต้องได้รับการพิจารณาแจ้งรายชื่อและอนุมัติให้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

                   - ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบ     วันที่ 8 ตุลาคม 2562

                   - สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ AOCC Test             วันที่ 9 ตุลาคม 2562

                   - ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียน                           วันที่ 15 ตุลาคม 2562

                   - สอบการสื่อสารทางวาจาภาษาอังกฤษ                วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2562

                   - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เข้าอบรมฯ          วันที่ 24 ตุลาคม 2562

          สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ หากหน่วยงานมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ ในหลักสูตร AOCC ขอให้แจ้งรายชื่อมายังกลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 หรือโทร 0 2628 5646 ต่อ 101 เพื่อส่งชื่อไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการดำเนินการจัดสรรที่นั่งสำหรับการทดสอบในภาพรวมของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยสามารดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.mfa.go.th/dvifa

Attachments:
Download this file (20191004_035934.pdf)20191004_035934.pdf7256 kB04-10-2019 10:48

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561