เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหาและสื่อสาร)

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือสำนักงาน กศน. ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร) ไปยังผู้ที่สนใจ โดยผู้สมัคร ดังนี้

  1. จะต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 45 – 55 ปี จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาสังคมศาสตร์ การศึกษา การบริหาร เศรษฐศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหาร โดยเฉพาะการวางแผนและการจัดการด้านการบริหารและ/หรือการเงินและด้าน ICT รวมทั้งดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ
  3. มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม แสดงออกถึงภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นเรื่องการมีมโนทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดัน และมีความเป็นมืออาชีพ

อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตำแหน่งฯ พร้อมทั้งแนบเอกสาร จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งเขียนบรรยายหัวข้อ “In your capacity of Deputy Director (Administration and Communication) for SEAMEO Secretariat, please explain how you will balance your contribution to the SEAMEO work and the interest of Thailand while keeping the idea of regionalism” ทั้งนี้ ขอความกรุณาเสนอชื่อผู้สมัครไปยังกลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งข้างต้นต่อไป

Attachments:
Download this file (20191112_081314.pdf)20191112_081314.pdf9117 kB13-11-2019 14:40

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561