รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยสรุปผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในในด้านการให้ความเชื่อมั่น การให้คำปรึกษา และการพัฒนาบุคลากรตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานได้สรุปข้อบกพร่อง สาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการบริหาร และการตรวจสอบรายงานการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานในสังกัดทั้งของหน่วยงานผู้เบิกและหน่วยงานย่อย ตลอดจนการเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561