ตรวจสอบความถูกต้องขอมูลค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

              ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ซึ่งทุกส่วนราชการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด  ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนดเป้นประจำทุกปี  นั้น

              กลุ่มการคลัง  ขอเรียนว่า  การจัดทำต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ   ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลทั้งหมด 5 ขั้นตอน  สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นขั้นตอนที่ 1 ที่กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุนของตนเอง และแจ้งผลการตรวจสอบมายังกลุ่มการคลังภายในวันที่ 3  มกราคม 2563 ทางดทรสาร  02 280 2928 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

Attachments:
Download this file (20191226_160157.pdf)20191226_160157.pdf1861 kB26-12-2019 16:26
Download this file (Cost 62.xls)Cost 62.xls374 kB26-12-2019 16:26

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561