โครงการทุนการศึกษาของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน

          ด้วยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน มีหนังสือแจ้งว่า ได้เปิดรับทุนการศึกษาผู้รับทุนในโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 16 โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขสำหรับข้าราชการเพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมียงเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 11 เดือน ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นข้าราชการ
  2. มีอายุระหว่าง 22 – 35 ปี
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
  4. มีพื้นฐานภาษาจีนเบี้องต้น หากผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้แนบหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมอบรม แต่หากไม่มีพื้นฐานแนะนำให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นและนำหลักฐานยืนยันมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์
  5. สามารถเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษา เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ได้
  6. ผ่านการรับรองจากทางต้นสังกัดให้สามารถไปเรียนได้ในระยะเวลา 11 เดือน

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะให้การสนับสนุนค่าเทอมและค่าที่พักเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ค่าจ้างอาจารย์ผู้ดูแล ค่าพาหนะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามแต่กรณี สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้ได้รับทุนหรือหน่วยงานต้นสังกัด (แล้วแต่การตกลงระหว่างผู้รับทุนและหน่วยงานต้นสังกัด) จะต้องรับผิดชอบเอง โดยมีรายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครตามเอกสารที่แนบ

          ในการนี้ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการเสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดไปยังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ ได้แจ้งข้อควรระวังในการพิจารณาผู้สมัครรับทุนการศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากผู้รับทุนที่ผ่านมาและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อนาคตสำหรับหน่วยงานที่เสนอผู้รับทุนเพื่อพิจารณาได้แก่ ปัญหาสุขภาพทางกายและทางจิต หรือสถานภาพทางการเงิน เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

          สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัด เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนดังกล่าว และส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจะได้จัดส่งข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

Attachments:
Download this file (20200204_070141.pdf)20200204_070141.pdf4023 kB04-02-2020 13:52

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563